Harshit Tayal

Harshit Tayal

CEO/Co-Founder

Thapar University

Prabhjot Singh

Prabhjot Singh

CTO/Co-Founder

Thapar University